Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Boaz 

De belangrijkste doelstelling van Stichting Boaz is het financieel en materieel ondersteunen van christenen en christelijke projecten in Nederland en daarbuiten.

Stichting Boaz ondersteunt alleen projecten waar zij voldoende informatie over heeft en waar zij zeker van weet dat het geld goed besteed wordt. Al het geld wat de stichting tot haar beschikking krijgt zal voor 100% worden besteed aan deze projecten. De bestuursleden van de stichting ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden of de door hun gemaakte onkosten.

Stichting boaz richt zich op een aantal projecten, voornamelijk in Europa en India;

  • Straatkinderenprojecten in India
  • Ondersteuning diverse medewerkers en bases van YWAM (Jeugd met een Opdracht) in India en omgeving, 
  • Incidentele ondersteuning in geval van rampen en dergelijke
  • Ondersteuning van evangelisatieprojecten in Nederland en Europa en daar buiten
  • Ondersteuning van diverse verslavingscentra in Europa

De fondsenwerving van Stichting Boaz geschied vanuit donaties van particulieren, bedrijven, giften van kerken en in enkele gevallen van andere stichtingen. Het streven is om de inkomsten en uitgaven met elkaar in balans te houden. Wij hebben geen doelstelling om extra vermogen in de stichting op te bouwen. Wel is een een buffer voor het geval de jaarlijkse donaties tegenvallen of wanneer zich een project aandient wat goed zou passen in onze doelstelling en wat niet direct vanuit de ontvangen giften te financieren is.

Mocht u interesse hebben in een recente finan-ciële verantwoording of een verslag van de uitgeoefende activiteiten van onze stichting dan kunt u een actuele status opvragen via de mail. Gezien de relatief kleine omvang van onze stichting en de vertrouwelijkheid (en soms ook risico’s) t.a.v. de ontvangende partijen en van onze donateurs zullen wij dit verzoek allen honoreren wanneer er voor dit verzoek een relevant belang is.

Via onderstaande links kunt u onze jaarverslagen inzien.